MEDICAL SECOND OPINION

Faculty of Medicine and Year of Graduation

Istanbul University Cerrahpaşa Faculty of Medicine 1971

Place and Year of Specialization Education

Gulhane Military Medical Academy 1980

Professional Experience

Hospitalium Çamlıca Hospital

Lifemed Medical Center - Aksoy Hospital

Yüzüncü Yıl Hospital / Ankara

Çağ Hospital / Ankara

Gülhane Military Medical Academy and Faculty of Medicine, Department of General Surgery, Professor, Head of Endocrine Surgery Department

Gülhane Military Medical Academy and Faculty of Medicine, Department of General Surgery, Professor

Gülhane Military Medical Academy and Faculty of Medicine, Head of the Department of Physiology

Gülhane Military Medical Academy and Faculty of Medicine Department of General Surgery Associate Professor

Gülhane Military Medical Academy and Faculty of Medicine Department of General Surgery Asstistant Professor

Johns Hopkins University School of Medicine General Surgery - Baltimore / Maryland Endocrine Surgery, Pancreatic Surgery and Laparoscopic Surgery

Johns Hopkins University School of Medicine General Surgery - Baltimore / Maryland Endocrine and Pancreatic Surgery

Johns Hopkins University School of Medicine General Surgery - Baltimore / Maryland Pancreatic and Biliary Tract Surgery, Laparoscopic Surgery

Hallamshire Hospital Sheffield / England General Surgery and Pediatric Surgery

Johns Hopkins University School of Medicine Basic and Advanced Ultrasonography

Johns Hopkins University School of Medicine General Surgery and Pediatric Surgery

400-bedded Air Hospital General Surgery Specialist / Etimesgut

Gülhane Military Medical Academy I. Surgery Directorate Specialization Education (Research Assistant)

Air Force Academy Health Supervisor Gülhane Military Medical Academy Military Medicine Internship

Scientific Publications

PUBLICATION ACTIVITIES BASED ON RESEARCH

Research and Reviews Published in Journals Scanned by SCI-Expanded (Science Citation Index), SSCI (Social Science Citation Index) and AHCI (Arts and Humanities Citation Index)

1. Ghory MJ, Pekcan M, Hebiguchi MT, Hamilton SR, Dudgeon DL, Muscle Ablation Sphincter to Prevent After Total Colectomy in Pupies A.Preliminnary Report. Journal of PediatricSurgery 20:302-306, 1985

2. Etlik Ö, Tomur A, Deveci S, Pişkin İ, Pekcan M, Comparison of the Uroprotective Efficiacy of Mesna and HBO Treatments In Cyclophosphamide - Induced Hemorragıc Cystitis The Journal of Urology, 80:975-79, 1997

3. Arslan N, Öztürk E, Ilgan S, Urhan M, Karaçalıoğlu Ö, Pekcan M, Tufan T, Bayhan H,99 Tc m-MIBI Scintimammography in the evaluation of Breast Lesions and Axillary involvement A Comparison with Mamography and histopathological diagnosis. Nuclear Medicine Communications 20:317-325, 1999

4. Arslan N, Öztürk E, Ilgan S, Narin Y, Dündar S, Tufan T, Pekcan M, Bayhan H, The Comparison of dual phase Tc-99m MIBI and tc-99mMDP scintimammography in the evaluation of breast masses: preliminary report Ann Nucl Med 14(1):39-46, 2000

5. Kayaalp C, Balkan M, Aydın C, Özgürtaş T, Tanyüksel M, Kırımlıoğlu V, Akoğlu Öner K, Pekcan M, Hypertonic Saline in Hydatid Disease World.J.Surg. 25:975-979, 2001

6. Yeşildağlar N, Demirbağ S, Pekcan M, Eroğul O, Reduction of CO2- pneumoperitoneum-induced metabolic hypoxemia by the addition of small amount of O2 to the CO2 in a rabbit ventilated model. A prelaminary study. Hum Reprod. 18(4):890, 2003

7. Yıgıtler C, Gulec B, Aydogan H, Ozcan A, Kılınc M, Yıgıt T, Kozak O, Pekcan M: The Effect Of Mesalazine, Metronidazole And Gentamicin On Bacterial Translocation In Experimental Colitis, Journal of Gastroenterology and Hepatology. 2003

Technical Note, Letter to the Editor, Discussion, Case Presentation, Literature, Review, Clinical Search and Abstracts Published in Journals Scanned by SCI-Expanded (Science Citation Index), SSCI (Social Science Citation Index) and AHCI (Arts and Humanities Citation Index)

1. Balkan M, Kozak O, Güleç B, Taşar M, Pekcan M,:Traumatic Lumbar Hernia Due To Seat Belt İnjury The Journal of Trauma: İnjury, İnfection and Critical care 47:1-2, 1999

2. Kayaalp C, Balkan M, Aydın C, Özgürtaş T, Tanyüksel M, Kırımlıoğlu V, Akoğlu M, Öner K, Pekcan M, Reply World. J. Surg. 2002

Original Research Articles Published in Domestic Refereed Journals

1. Kölan N, Sarı S, Alpaslan F, Pekcan M, Batkın A, Akut Mezenter damar tıkanması (8 olgu nedeniyle) GATA Tıp Bülteni 22:29-41, 1980

2. Kölan N, Sarı S, Alpaslan F, Ertaşkın M, Pekcan M, Hücresel immunitenin P.O. infeksiyonlarda etkisi GATA Tıp Bülteni 25:139-148, 1983

3. Kölan N, Aydın R, Özışık T, Pekcan M, Hatiboğlu S, Üretral kateter uygulamasında kullanılan araç ve gereçlerin üriter infeksiyonlarla ilişkisi GATA Tıp Bülteni 28:47-51, 1986

4. Alpaslan F, Pekcan M, Erdener A, Tanyel C, Bochdalek hernileri Ulusal Cerrahi Dergisi 37:a, 1986

5. Arslan İ, Alpaslan F, Aydın R, Pekcan M, Candida albıkans sepsisi (iki olgu nedeniyle) GATA Tıp Bülteni 30:187-192, 1988

6. Arslan İ, Alpaslan F, Aydın R, Pekcan M, Beslenme sorunlu cerrahi hastalarda parenteral hiperalimentasyon GATA Tıp Bülteni 30:533-546, 1988

7. Kölan N, Aydın R, Arslan İ, Pekcan M, Öner K, Kozak O, Tiroid kanserleri (52 olgunun analizi) GATA Tıp Bülteni 30:823-833, 1988

8. Arslan İ, Özbay O, Pekcan M, Aydın R, Alpaslan F, Santral venöz katerizasyon (teknik ve 92 olgunun değerlendirilmesi) GATA Tıp Bülteni 31:339-351, 1989

9. Pekcan M, Özbay O, Yücel İ, Öner K, Önsal A, Sarıkayalar Ü, Alpaslan F, Kemik iliği transplantasyon alıcılarında hickman kateteri uygulamaları (prospektif çalışma) GATA Tıp Bülteni 31:931-941, 1989

10. Pekcan M, Vagotomilerimiz tam mı? (klinik araştırma ve uygulama) GATA Tıp Bülteni 32:741-752, 1990

11. Özışık T, Pekcan M, Özbay O, Öner K, Kozak O, Alpaslan F, Tiroidektomilerin postoperatif erken dönemde paratiroid fonksiyonlarına etkileri (Sırada yayınlanacak) GATA Tıp Bülteni 1990

12. Özbay O, Öner K, Pekcan M, Arslan İ, Kandemir R, İçöz T, Alpaslan F, Herniografi ile bilateral inguinal herni sıklığının araştırılması GATA Tıp Bülteni 32:237-248, 1990

13. Öner K, Özbay O, Pekcan M, Aydın R, Alpaslan F, 51 Triodektomi olgusunun postoperatif değerlendirilmesi (prospektif inceleme) GATA Tıp Bülteni 32:381-390, 1990

14. Özbay O, Öner K, Alpaslan F, Pekcan M, Arslan İ, Ağar N, Renal transplantasyon sonrası gelişen kolon perforasyonları Diyaliz Transplantasyon Yanık dergisi 1:a, 1990

15. Şen İ, Gürsoy H, Öztürk H, Pekcan M, Özbay O, Öner K, Alpaslan F, GATA Çocuk cerrahisinde inguinal herniler GATA Tıp Bülteni 33:263-268, 1991

16. Özbay O, Öner K, Pekcan M, Arslan İ, Balkan M, Alpaslan F, Günhan Ö, Troid kanserlerinin erken tanısında ultrasonografi ve nice iğne biopsisinin değeri GATA Tıp Bülteni 33:269-279, 1991

17. Arslan İ, Ağar N, Öner K, Kozak O, Pekcan M, Yıldız M, Alpaslan F, Tiroid operasyonlarında Rekürrent Laringeal Sinir Disseksiyonunun Önemi GATA Tıp Bülteni 35:1-7, 1993

18. Arslan İ, Özbay T, Öner K, Kozak O, Pekcan M, Can C, Alpaslan F, Postoperatif Peritoneal Adhezyonların Önlenmesinde Heparin-Streptokinaz ve % 32 lik Dextran 70 in önemi GATA Tıp Bülteni 35:9-19, 1993

19. Arslan İ, Kozak O, Bektaş Aİ, Öner K, Pekcan M, Alpaslan F, Aksiller Boşluğun Daraltılmasının Seroma üzerine etkisi GATA Bülteni 35:655-664, 1993

20. Kozak O, Coşkun A, Yıldız M, Arslan İ, Günhan Ö, Pekcan M, Alpaslan F, Postoperatif Gelişen Serözal Yapışıklıkların Önlenmesinde Aprotininin Rolü Klinik ve Deneysel Cerrahi Dergisi 2:121-124, 1994

21. Ulçay N, Çetinkurşun S, Yıldız M, Kozak O, Pekcan M, Alpaslan F, Açık Yara İyileşmesi Üzerine Nemli ve Kuru Pansuman Uygulaması İle ortam Sıcaklığı Etkilerinin Değerlendirilmesi Klinik ve Deneysel Cerrahi Dergisi 3:1-9, 1995

22. Kozak O, Balbunar H, Yıldız M, Öner K, Gün H, Pekcan M, Alpaslan F, Karaciğer Hidatik Kistlerinin Ultrasonografi ve Serolojik Testlerle Postoperatif Takibi Klinik ve Deneysel Cerrahi Dergisi 3:40-44, 1995

23. Kozak O, Arslan İ, Pekcan M, Alpaslan F, Meme Kanserinde Konservatif Cerrahi, Meme Hastalıkları Dergisi 2: 1995

24. Özata M, Bolu E, Öztürk E, Tufan T, Günalp B, Çorakçı A, Pekcan M, Narin Y, Beyhan Z: Medüller tiroid karsinomalı olgularda Klinik Gidiş ve takipte kullanılan Tc 99 m (V) DMSA-I 131-MIBG ve talyum 201 Görüntüleme tekniklerinin değerlendirilmesi Ulusal Endokrinoloji Dergisi 5:43-54, 1995

25. Kozak O, Bilgin G, Uzar Aİ, Öner K, Gün H, Pekcan M, Sarıkayalar Ü, Peptik Ülser Cerrahi Tedavisinin Helicobacter Pylori Üzerine Etkisi GATA Bülteni 38:82-86, 1996

26. Kozak O, Uzar Aİ, Yıldız M, Pekcan M, Öner K, Sarıkayalar Ü, Alpaslan F, Karaciğer Kist Hidatiklerinin Cerrahi Tedavisi GATA Bülteni 38:92-96, 1996

27. Yıldız M, Özdemir Y, Uzar Aİ, Kozak O, Bilgiç H, Pekcan M, Üst Batın Kesilerinin Solunum Fonksiyonlarına Etkisi GATA Tıp Bülteni 38:426-433, 1996

28. Öztürk Ş, Güleç B, Yiğitler C, Balkan M, Kayahan C, Uzar Aİ, Kozak O, Pekcan M, Hemoroid Tedavisinde Sfinkterotominin Sorgulanması Çağdaş Cerrahi Dergisi 12:154-157, 1998

29. Kayahan C, Serter A, Yiğitler C, Uzar Aİ, Kozak O, Pekcan M, Balkan M, Cerrahi Tekniğin Postoperatif Hipoparotiroidizme etkisi Gülhane Tıp Dergisi 41(2):200-208, 1999

30. Eryılmaz M, Pekcan M, Uzar Aİ, Kozak O, Güleç B, Balkan M, Günhan Ö, Özet A, İki Droglu Kemoterapi Uygulamasının Perioperatif dönemde Yara iyileşmesine etkisi Gülhane Tıp Dergisi 41(3):261-6, 1999

31. Kozak O, Atak M, Güleç B, Özcan A, Uzar Aİ, Pekcan M, Skolosidal Maddelerin Karaciğer ve Safra yollarına Etkileri Gülhane Tıp Dergisi 42(3):269-275, 2001

32. Güleç B, Özer MT, Can C, İde T, Uzar Aİ, Pekcan M, Deneysel Kolit Tedavisinde Metilen Mavisi Klinik bilimler & doktor 9(1):44-8, 2003

33. Güleç B, Yiğitler C, Avcu F, Öztürk B, Yılmaz F, Pekcan M, Yalçın A, Kemik iliği transplantasyonu nedeniyle Uzun süreli Santral kateter Uygulamaları Gülhane Tıp Dergisi 43(1):1-5, 2001

34. Güleç B, Yılmaz F, Kozak O, Deveci S, Serdar MA, Pekcan M, Deneysel Kolitte koruyucu Etki, Kolon Rektum Hastalıkları Dergisi 11(2):33-38,2001

35. Yiğitler C, Güleç B, Yiğit T, Yeşiltaş A, Balkan M, Kozak O, Arslan İ, Pekcan M, Risk factors for early complications following total gastrectomy for gastric cancers Gülhane Tıp Dergisi 45(2):182-188, 2003 .

Publications such as Case Report, Technical Note, Clinical Review, Literature Review Published in Domestic Refereed Journals

1. Kölan N, Sarı S, Berk Ö, Pekcan M, Tedavi ile Trombuse Deygin bulgularda gerileme saglanan bir hepatosellüler karsinoma olgusu GATA Tıp Bülteni 21:641-651, 1979

2. Kölan N, Alpaslan F, Pekcan M, Erdener A, Wilms tümörü ve kongenital anidiralı bir olgu GATA Tıp Bülteni 27:753-756 1985

3. Berk AÖ, Üskent N, Pekcan M, Çeliktel T, Erdöl C, Akut lenfoblastik lösemili bir hastada tam remisyon sırasında oluşan ikincil solid tümör (Malign granuloza hücreli tümör) GATA Tıp Bülteni 28:225:230, 1986

4. Pekcan M, Aydın R, Alpaslan F, Oksijen serbest radikalleri hastalıklarda yeni bir dönüm noktası mı? GATA Tıp Bülteni 29:869-80 1987

5. Pekcan M, Aydın R, Özbay O, Arslan İ, Ertaşkın M, Safra taşı ile usu (ender karşılaşılan bir olgunun sunuluşu) GATA Tıp Bülteni 30:737-745, 1988

6. Beyhan N, Pekcan M, Göktürk H, Bir olgu nedeniyle malign hipertermi krizinde dentrolen Na tedavisi GATA Tıp Bülteni 30:759-767, 1988

7. Pekcan M, Özbay O, Öner K, Alpaslan F, İntrauterin cerrahi geçmişi bugünü ve geleceği İzmir Devlet Hastanesi Tıp dergisi 27:586-591, 1989

8. Özbay O, Öner K, Akça S, Arslan İ, Uzar Aİ, Pekcan M, Alpaslan F, Vipoma Sendromu Türkiye klinikleri Gastreoenterohepatoloji Dergisi Cilt 1 sayı 1 1:15-20, 1990

9. Alpaslan F, Tanboğa H, Sarıkayalar Ü, Pekcan M, Arslan İ, Öner K, Özbay O, Önsal A, Ağar N, Türkiyede Gerçekleştirilen İlk Pankreas transplantasyonu GATA Tıp Bülteni 32:889-897, 1990

10. Kozak O, Uzar Aİ, Yıldız M, Öner K, Pekcan M, Sarıkayalar Ü, Alpaslan F, Pnömatosis Sistoides İntestinalis (Olgu Sunumu) GATA Tıp Bülteni 37:520-523, 1995

11. Uzar Aİ, Yıldız M, Kozak O, Yenicesu M, Taşar M, Bulucu F, Pekcan M, Öner K, Alpaslan Fİ, Bilateral Feokromasitoma ile Birliklte Pankreas Adacık Tümörü GATA Tıp Bülteni 38:236-239, 1996

12. Pekcan M, Çevikbaş İ, Özer A, Hatipoğlu S, Gün H, Her Yüzyılın Adamı: Atatürk GATA Açılış Dersleri ve Atatürkle İlgili Konferanslar (1994 - 1997) P:177-196, 1997

13. Balkan M, Kozak O, Kayahan C, Güleç B, Demiriz M, Pekcan M, Alpaslan F, Appandiks epiploika Torsiyonuna Bağlı Akut Karın Tablosu (Bir Olgu Nedeniyle) GATA Tıp Bülteni 40:107-108, 1998

14. Pekcan M, Hemoroid Actual Medicine 6:(6)18-30, 1998

15. Pekcan M, Güleç B, Ural AU, Balkan M, Kozak O, Uzar Aİ, Yalçın A, Myelofibrziste Subtotal Splenektomi Klinik ve Deneysel Cerrahi Dergisi 7(3):203-7, 1999

16. Pekcan M, Kozak O, Güleç B, Yiğitler C, Kayahan C, Uzar Aİ, Günhan Ö, Primary Alveolar Hydatidosis of the pancreas (case report) (English edition) Klinik ve Deneysel Cerrahi Dergisi, 7(4):203-207

17. Güleç B, Uzar Aİ, Kozak O, Balkan M, Yiğitler C, Balkan M, Coşar A, Pekcan M, Von Hippel Lindau Hastalığında Bilateral Renal Cell Karsinoma ve Cerrahi Tedavi Yaklaşımı Gülhane Tıp Dergisi 42(3):297-301

18. Güleç B, Yiğit T, Yiğitler C, Karslıoğlu Y, Sağlam M, Yıldız M, Pekcan M, Ksantogranülomatöz Kolesistit Gülhane Tıp Dergisi 45(2):209–212, 2003

Oral Presentations Presented in International Congresses and Symposiums

1. Pekcan M, Ertaşkın M, Aydın R, Yıldız M, Assesment of gastric alkaline reflux with hepatobiliary scintigraphy Mediterranean surgical meeting. 87–İstanbul-Antalya P.61, 1987

2. Pekcan M, Aydın R, Özışık T, Ertem T, Research on the effects of vagotomy an hepatobiliary system done by 99 m Te- DIDA Mediterranean surgical meeting 87–İstanbul-Antalya P.194-195, 1987

3. Özışık T, Uzar Aİ, Pekcan M, Ünsal AF, Sarıkayalar Ü, Comparasion of ultrasonography and oral Cholecystography in gallbladder pathologıes 2 nd Mediterranean Surgical Congres- Athens P-219, 1989

4. Pekcan M, Özışık T, Öner K, Ağar N, Ertaşkın M, An Experimental İntrauterine Surgery On Gastroschisis 2 nd Mediterranean Surgical Congres- Athens P-101, 1989

5. Öner K, Özbay O, Pekcan M, Özışık T, Alpaslan F, Transhiatal esophagectomy 2 nd Mediterranean Surgcal Congrees- Athens- P–5, 1989

6. Kozak O, Özdemir Y, Yıldız M, Pekcan M, Alpaslan F, The İmportance of Recurrent Laryngeal Nerve Dissection on thyroid Operations Congress of Military medicine-İstanbul P-18, 1993

7. Balkan M, Kozak O, Pekcan M, Arslan İ, Sarıkayalar Ü, Alpaslan F, Thorachobiliary fistula due to Hydatid cyst (A raport of two cases) 2nd congress of Balkan military Medical Committee- Sofya P-0, 1997

8. Güleç B, Kayahan C, Uzar Aİ, Kozak O, Pekcan M, Etiologic Assessements ın acute suppurative peritonitis, APACHE III scoring system and ıts effect on prognosis 2nd congress of Balkan military Medical Committee- Sofya P-45, 1997

9. Gürek S, Güleç B, Kozak O, Yıldız M, Pekcan M, The Effects of Topical nitroglycerin on Anal sphincter Pressures İn the Mangement of Anal Fissüre Eurosurgery 2000 – İstanbul

10. Yiğitler C, Öner K, Kozak O, Pekcan M, Surgical Approach In caustic Injuries to the esophagus Congress of Balkan Military Medical Committee – Ankara 2000

11. Yiğitler C, Kozak O, Gürkök S, Harlak A, Pekcan M, Colon Perforation Presenting As Tension Fecal Pneumothoraks; A late Complication of the travamatic Diaphragmatic Hernia Congress of Balkan Military Medical Committee – Ankara 2000

12. Güleç B, Coşkun K, Uzar Aİ, Kozak O, Arslan İ, Pekcan M, Thoracoabdominal gunshut wounds, 6 th Congress of Balkan Mılıtary Medical Committee. Plovdiv – Bulgaria, October–2001

13. Güleç B, Başakıncı G, Yiğitler C, Uzar Aİ, Öner K, Arslan İ, Pekcan M, Severe duodenal injuries due to gunshut, 6 th Congress of Balkan Mılıtary Medical Committee. Plovdiv – Bulgaria, October–2001

14. Güleç B, Yeşiltaş A, Balkan B, Uzar Aİ, Kozak O, Pekcan M, Relaparotomy for gunshut wounds, 6 th Congress of Balkan Mılıtary Medical Committee. Plovdiv – Bulgaria, October–2001

15. Güleç B, Yiğitler C, Yiğit T, Erdil A, Özcan A, Kozak O, Öner K, Arslan İ, Pekcan M, Rectopexy for solitary rectal ulcer: Preliminary report, 12th World Congress of the international association of surgeons and gastroenterologıst, November–2002

16. Güleç B, Yiğitler C, Balkan M, Uzar Aİ, Kozak O, Pekcan M, Surgical Procedures for the treatment of cystic hydatid disease of the liver. A meta analyses. Eurosurgery 2000 – İstanbul

Poster Presentations at International Congresses and Symposiums

1. Bilgili H, İde T, Yıldız C, Orhun S, Pekcan M, Aslanbey D, Comperative study on the effects of wire polydioxanone and fractures an experimental study in rabbits 31th voorjaarsdagen. Royal Netherlands Veterinary association – Amsterdam Poster 1998

2. Güleç B, Yiğitler C, Balkan M, Uzar Aİ, Kozak O, Arslan İ, Pekcan M, Results of esophageal replacement for caustıc injuries to the esophagus, 7 th Congress of Balkan Military Medical Committee. Athens- Greece, October-2001

3. Yiğitler C, Kılınç M, Güleç B, Yiğit T, Kozak O, Aydoğan H, Pekcan M, The effects of mesalazine, etronidazol, and gentamycin on bacterial translocation in experimental colitis induced by acetic acid, 7 th Congress of Balkan Military Medical Committee. Athens-Greece, October–2001

4. Yiğitler C, Yeşilktaş A, Yiğit T, Balkan B, Arslan İ, Pekcan M, Risk factors for early complications following total gastrectomy for gastric cancers, 7 th Congress of Balkan Military Medical Committee. Athens-Greece, October–2001

5. Güleç B, Yiğitler C, Yiğit T, Kozak O, Pekcan M, Delayed primary closure using double-loop tension sutures: description of a new technique and patient report, 7 th Congress of Balkan Military Medical Committee. Athens- Greece, October–2002

6. Güleç B, Yiğitler C, Uzar Aİ, Yeşilktaş A, Kozak O, Pekcan M, Abdominal Wall reconstruction Using tissue expanders and dual mesh, 7 th of Balkan Military Medical Committee. Athens- Greece, October–2002

7. Yeşildağlar N, Demirbağ S, Öngörü Ö, Öztürk H, İde T, Pekcan M, The effects of tracheal occlusion versus dexamethasone on lung development in rabbit model of congenital etronidazol hernia: A preliminary report, 7th Turkhish-Hellenic Scientific Meeting-İstanbul, April-2002 “SORANOS AWARDS İKİNCİLİK ÖDÜLÜ"

8. Erdoğan MF, Güleç B, Gürsoy A, Pekcan M, Azal Ö, Günhan Ö, Bayer A, MEN 2B Presenting with Pseudohirschprung’s disease: Eighth İnternational Workshop on Multipl Endocrine Neoplasia – Abstract book P:42, June 2002 Michigan-USA

9. Yiğitler C, Kılınç M, Güleç B, Yiğit T, Kozak O, Aydoğan H, Pekcan M, The effects of mesalazine, etronidazol, and gentamycin on bacterial translocation in experimental colitis induced by acetic acid, 12th World Congress of the international association of surgeons and gastroenterologıst, November–2002

10. Güleç B, Yiğitler C, Yiğit T, Uzar Aİ, Kozak O, Pekcan M, Staged reconstruction of abdominal wall defect, 12th World Congress of the international association of surgeons and gastroenterologıst, November–2002

11. Güleç B, Yiğitler C, Yiğit T, Kozak O, Pekcan M, Delayed primary closure of abdomen: Description of a new technique, 12th World Congress of the international association of surgeons and gastroenterologıst November–2002

12. Yiğitler C, Güleç B, Yiğit T, Uzar Aİ, Pekcan M, Lichtenstein repair versus classical herniorraphy: five years experience in a military hospital. 8th Congress of Balkan Military Medical Committee, 21-24 September 2003, Cluj Napoca / Romania

13. Güleç B, Yiğit T, Yiğitler C, Uzar Aİ, Balkan M, Kozak O, Öner K, Arslan İ, Pekcan M, Effects of Hormone replacement therapy on breast tissue of menopausal women. 8th Congress of Balkan Military Medical Committee, 21-24 September 2003, Cluj Napoca / Romania.

14. Yiğit T, Yiğitler C, Güleç B, Özcan A, Uzar Aİ, Arslan İ, Pekcan M, Gallbladder heterotopias (review of 3 cases). 8th Congress of Balkan Military Medical Committee, 21-24 September 2003, Cluj Napoca / Romania.

Oral Presentations Presented in National Congresses and Symposiums

1. Kölan N, Ertaşkın M, Sarıkayalar Ü, Pekcan M, Safra akımının yeniden oluşturulmasında uygulanan yöntemler (RetrospektiF araştırma) Ulusal Cerrahi Kongresi İstanbul P-155, 1985

2. Kölan N, Alpaslan F, Dündar İH, Pekcan M, Gülmen M, Hepatit B virüs (HCV) infeksiyon zincirinde önemli rolü sağlık personelinin HBV markırı olan HBsAg Yönünden incelenmesi 4.Ulusal Kükem Kongresi Özel Sayısı-İstanbul P-172, 1985

3. Kölan N, Kamalı SD, Tatar H, Duran E, Pekcan M, Bir olgu nedeniyle ender rastlanan komplikasyon Batın organlarının masif nekrozu. III. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi Bursa P–42, 1986

4. Kölan N, Pekcan M, Özbay O, Kızılışık T, 58 Piyojenik karaciğer apsesi olgusunun rekrospektif incelenmesi Ulusal Cerrahi Kongresi Özet Bildiriler Kitabı-İstanbul P–104, 1988

5. Alpaslan F, Pekcan M, Öner K, Kandemir R, Çeşitli nedenlerle oluşan 29 kolon yaralanma olgusundaki gastrointestinal fistül sorunu ve total paranteral beslenme 3.Ulusal Kolon Rektum Cerrahisi Kongresi Özet Kitabı- Marmaris P-57, 1988

6. Özbay O, Öner K, Arslan İ, Pekcan M, Alpaslan F, Kronik böbrek hastalıklarında arterio-venöz fistül uygulamaları VI. Ulusal Böbrek Hastalıkları ve Transplantasyon Kongresi–Antalya P-59, 1989

7. Pekcan M, Alpaslan F, Özbay O, Öner K, Ertaşkın M, Sarıkayalar Ü, Böbrek transplantasyonlarında ureteroneosistostomi uygulamalarımız. VI. Ulusal Böbrek Hastalıkları ve Transplantasyon Kongresi–Antalya P-61, 1989

8. Bilgili H, İde T, Yıldız C, Orhun S, Pekcan M, Aslanbey D, Böbrek transplantasyonlarından sonra ender görülen kolon komplikasyonları VI. Ulusal Böbrek Hastalıkları ve Transplantasyon Kongresi–Antalya P-61, 1989

9. Arslan N, Öztürk Ö, Aksu A, Tufan T, Pekcan M, Ilgan S, İnfiltratif Duktal karsinomada (İDK) Mikroskopik Grade ile 99 m Tc -MIBI UPTAKE düzeylerinin Karşılaştırılması. XI. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi. Turkish Journal Of Nuclear Medicine-Ankara P-6, 1997

10. Arslan N, Öztürk Ö, Tufan T, Pekcan M, Aksu A, Ilgan S, Meme Kitlelerinin ayırıcı tanısında 99 m Tc -MDP ve 99 m Tc - MIBI Sintimamografisinin Karşılaştırılması XI. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi. Turkish Journal Of Nuclear Medicine Ankara P-6, 1997

11. Ağar N, Arslan İ, Pekcan M, Önsal A, Yıldız M, Alpaslan F, Post trasplant kolonik komplikasyonlar IV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi-Antalya P-0, 1990

12. Uzar Aİ, Eryılmaz M, Kozak O, Balkan M, Güleç B, Pekcan M, İki droglu kemoterapi uygulamasının Perioperatif dönemde yara İyileşmesine etkisi Ulusal Cerrahi Kongresi-İzmir P-64, 1998

13. Güleç B, Uzar Aİ, Kozak O, Balkan M, Pekcan M, Alpaslan F, Von Hippel Lindau Hastalığında Bilateral Renal Cell Karsinoma ve Cerrahi Tedavi Yaklaşımı. Ulusal Cerrahi Kongresi-İzmir P–119, 1998

14. Güleç B, Balkan M, Uzar Aİ, Uğur A, Pekcan M, Myelofibrosiste subtotal splenektomi. Ulusal Cerrahi Kongresi–İzmir P-134, 1998

15. Yıldız M, Kozak O, Balkan M, Kayahan C, Pekcan M, Sarıkayalar Ü, Karaciğer Kist Hidatikleri. XII. Askeri Tıp Kongresi-İstanbul P-0, 1996

16. Kayahan C, Balkan M, Kozak O, Uzar Aİ, Pekcan M, Alpaslan F, Midede Ektopik Pankreas. XII. Askeri Tıp Kongresi-İstanbul P-0, 1996

17. Kayahan C, Güleç B, Kozak O, Atak M, Pekcan M, Sarıkayalar Ü, Kolorektal kanserli olgularımızın retrospektif değerlendirilmesi Ulusal Cerrahi Kongresi–İzmir P-0, 1998

18. Alpaslan F, Pekcan M, Öner K, Ağar N, 51 Ateşli Silah Yaralanması Olgusunun değerlendirilmesi ve Gastrointestinal Fistül Sorunu Ulusal Cerrahi Kongresi-İstanbul P-16, 1988

19. Kayaalp C, Balkan M, Akolu M, Kırımlıoğlu V, Pekcan M, Şen D, Türkiyede Skolosidal Kullanımı 4. Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Kongresi-Antalya P-114, 1999

20. Balkan M, Kayaalp C, Aydın C, Özgürtaş T, Kozak O, Pekcan M, İntraabdominal Perfore Kist Hidatiklerde Hipertonik Salin İrrigasyon Amacıyla Kullanılabilir mi? 4. Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Kongresi-Antalya P-115,

21. Balkan M, Uzar Aİ, Yıldız M, Kayahan C, Pekcan M, Alpaslan F, Pnömatosis sistoides intestinalis. Ulusal Cerrahi Kongresi-Antalya P–94, 1996

22. Yıldız M, Uzar Aİ, Öner K, Arslan, Pekcan M, Alpaslan F, Konservatif Meme cerrahisi. Ulusal Cerrahi Kongresi-Antalya P-96, 1996

23. Kozak O, Uzar Aİ, Arslan İ, Pekcan M, Alpaslan F, Fibrolamellar Hepatoselüler Karsinoma 2. Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Kongresi-İstanbul P-31, 1995

24. Alpaslan F, Sarıkayalar Ü, Pekcan M, Arslan İ, Pankreas Transplantasyonu. Ulusal Cerrahi kongresi ‘90–İstanbul P-0, 1990

25. Önsal A, Aktaş O, Sarıkayalar Ü, Pekcan M, Ağar N, Hickman kateteri uygulamalarımız. Ulusal Cerrahi kongresi ‘90–İstanbul P-0, 1990

26. Pekcan M, Uzar Aİ, Önsal A, Arslan İ, Ultrasonografi Eşliğinde Perkütan İntraabdominal drenaj Ulusal Cerrahi kongresi ‘90–İstanbul P-90, 1990

27. Kayahan C, Güleç B, Kozak O, Atak M, Pekcan M, Sarıkayalar Ü, Kolorektal kanserli olgularımızın retrospektif değerlendirilmesi VII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi-Antalya P-90, 08.09.1997

28. Yıldız M, Pekcan M, Öner K, Arslan İ, Ağar N, Alpaslan F, 1988 Sonrası Renal Transplantasyon sonuçlarımız IX.Ulusal Böbrek Hastalıkları ve Transplantasyon Kongresi-Ürgüp P-0, 1992

29. Arslan İ, Uzar Aİ, Öner K, Pekcan M, Alpaslan F, Akut Obstrüktif Kolon Kanserleri V. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi-Girne P-68, 1993

30. Yıldız M, Arslan İ, Öner K, Kozak O, Pekcan M, Alpaslan F, Kolostomi kapatılmasında İnfeksiyon sorunu V. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi-Girne P-80, 1993

31. Güleç B, Coşkun K, Yiğitler C, Uzar Aİ, Arslan İ, Pekcan M, Ateşli silahla torakoabdominal yaralanmada injury severity score & prognoz İlişkisi, Ulusal Cerrahi Kongresi 2002, Özet Kitabı-Sayfa 141, Antalya-2002

31. Güleç B, Coşkun K, Yiğitler C, Uzar Aİ, Arslan İ, Pekcan M, Ateşli silahla torakoabdominal yaralanmada injury severity score & prognoz İlişkisi, Ulusal Cerrahi Kongresi 2002, Özet Kitabı-Sayfa 141, Antalya-2002

32. Güleç B, Yiğitler C, Balkan M, Uzar Aİ, Öner K, Pekcan M, Ateşli silahlarla oluşmuş ciddi duodenum yaralanmaları, Ulusal Cerrahi Kongresi 2002, Özet Kitabı-Sayfa 141, Antalya-2002

33. Güleç B, Kozak O, Pekcan M, Uzar Aİ, Öner K, Arslan İ, Ateşli silah yaralanmalarında relaparotomi nedenleri, Ulusal Cerrahi Kongresi 2002, Özet Kitabı-Sayfa 142, Antalya-2002

34. Yiğitler C, Kılınç M, Güleç B, Aydoğan H, Kozak O, Pekcan M, Asetik asitle oluşturulan deneysel kolitte bakteriyel translokasyon, Ulusal Cerrahi Kongresi 2002, Özet Kitabı-Sayfa 158, Antalya-2002

35. Güleç B, Özer T, Can C, İde T, Uzar Aİ, Pekcan M, Deneysel kolit tedavisinde metilen mavisi, Ulusal Cerrahi Kongresi 2002, Özet Kitabı-Sayfa 158, Antalya-2002

36. Güleç B, Küçük M, Kozak O, Yiğit T, Özcan A, Pekcan M, Verapamil ve octreotidin parsiyel karaciğer iskemi-reperfüzyon hasarında etkinliği, Ulusal Cerrahi Kongresi 2002, Özet Kitabı-Sayfa 276, Antalya-2002

37. Balkan M, Kozak O, Güleç B, Pekcan M, Emniyet kemeri yaralanmasına (seat – belt injury) bağlı travmatik lumbal Herni. II. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi (Uluslararası katılımlı) Ekim-1997

38. Kayahan C, Güleç B, Yılmaz F, Uzar Aİ, Pekcan M, Sarıkayalar Ü, Laparoskopik kolesistektomilerde postoperatif olarak saptanan safra yolu Yaralanmaları. 10. Ulusal Cerrahi & Eurosurgery 2000 Kongresi, 20-24 Haziran 2000- İstanbul.

39. Kayahan C, Güleç B, Yılmaz F, Uzar Aİ, Pekcan M, Sarıkayalar Ü, Laparoskopik kolesistektomiden açık kolesistektomiye geçiş nedenleri. 10. Ulusal Cerrahi & Eurosurgery 2000 Kongresi, 20-24 Haziran 2000-İstanbul.

40. Güleç B, Yiğitler C, Kayahan C, Avcu F, Öztürk B, Yılmaz F, Pekcan M, Kemik iliği transplantasyonu nedeniyle uzun süreli santral kateteri uygulamaları, 10. Ulusal Cerrahi & Eurosurgery 2000 Kongresi, 20-24 Haziran 2000- İstanbul.

3F- Poster Presentations at National Congresses and Symposiums

1. Pekcan M, Balkan M, Güleç B, Uzar Aİ, Başakıncı G, Karslıoğlu Y, Meme kanseri tanısında ince iğne aspirasyon biyopsisinin yeri, VI. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 24.09.2001

2. Pekcan M, Balkan M, Başakıncı G, Güleç B, Uzar Aİ, Kozak O, Koruyucu meme cerrahisi ile radikal mastektomi yöntemlerinin sonuçlarının Karşılaştırılması, VI. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 24.09.2001

3. Güleç B, Deveci S, Yiğit T, Harlak A, Yıldız M, Pekcan M, Sklerozan mezenterit: kolon Obstrüksüyonuna neden olan nadir bir olgu, 18. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 01.10.2001

4. Güleç B, Demiriz M, Sağlam M, Yıldız M, Pekcan M, Ksantogranülomatöz kolesistit, 18.Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 01.10.2001

5. Güleç B, Yiğitler C, Erdil A, Balkan M, Uzar Aİ, Arslan İ, Pekcan M, Kostik yaralanmalar için özefagus replasman cerrahisi sonuçları, 18.Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 01.10.2001

6. Ceyhan S, Özgüven V, Çavdaroğlu A, Başustaoğlu AC, Pekcan M, Yağcı A, Hazneci T, Haznedaroğlu T, GATA Eğitim Hastanesinde 1999,2000 ve 2001 Yıllarındaki kontrolü zorunlu Antibiyotik Sarflarının Karşılaştırılması, Hastane İnfeksiyonları Kongresi 2002, 01.04.2002, "KONGRE ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ"

7. Öner K, Arslan İ, Pekcan M, Yenicesu M, Çağlar K, Akut pyelonefritle gelişen allograft disfonksiyonu, Transplantasyon 2002, 01.10.2002

8. Güleç B, Kozak O, Yiğit T, Uzar Aİ, Günhan Ö, Pekcan M, Pankreasın solid kistik psödopapiller tümörü. 20. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 30 Eylül–5 Ekim 2003, Kuşadası- İzmir

9. Yiğitler C, Pekcan M, Güleç B, Yiğit T, Balkan M, Kozak O, Mastektomili hastalarda lokolejyoner nüksü etkileyen faktörleri. II. Ulusal Cerrahi Onkoloji Kongresi, 1-4 Ekim 2003, İstanbul

References Under SCI-Expanded, SCI and AHCI;

Candidate's Citations to the Research

a. Ghory M.J, Pekcan M, Hebiguchi MT, Hamilton SR, Dudgeon D.L, Muscle ablation sphincter to prevent after total colectomy in pupies:A.preliminnary report. Journal of PediatricSurgery, 20:302-306, 1985

b. Etlik Ö, Tomur A, Deveci S, Pişkin İ, Pekcan M, Comparison of the Uroprotective Efficiacy of Mesna and HBO Treatments In Cyclophosphamide - İnduced Hemorragıc Cystıtıs. The Journal of Urology, 80:975–79, 1997

c. Arslan N, Öztürk E, Ilgan S, Urhan M, Karaçalıoğlu Ö, Pekcan M, Tufan T, Bayhan H, 99 Tc m-MIBI Scintimammography in the evaluation of Breast Lesions and Axillary involvement: A Comparison with Mammography and histopathological diagnosis. Nuclear Medicine Communications, 20:317-325, 1999

d. Arslan N, Öztürk E, Ilgan S, Narin Y, Dündar S, Tufan T, Pekcan M, Bayhan H, The Comparison of dual phase Tc-99m MIBI and tc-99mMDP scintimammography in the evaluation of breast masses: preliminary report Ann Nucl Med 14(1):39-46, 2000

e. Kayaalp C, Balkan M, Aydın C, Özgürtaş T, Tanyüksel M, Kırımlıoğlu V, Akoğlu M, Öner K, Pekcan M, Hypertonic Saline in Hydatid Disease World.J.Surg. 25:975-979, 2001

f. Yeşildağlar N, Demirbağ S, Pekcan M, Eroğul O, Reduction of CO2-pneumoperitoneum-induced metabolic Hypoxemia by the addition of small amount of O2 to the CO2 in a rabbit ventilated model. A prelaminary study. Hum Reprod. 18(4):890, 2003

Olgu Sunumu Gibi Yayınlara Yapılan Atıflar

a. Balkan M, Kozak O, Güleç B, Taşar M, Pekcan M, Traumatic Lumbar Hernia Due To Seat Belt İnjury The Journal of Trauma: İnjury,İnfection and Critical care, 47:1-2, 1999

b. Kayaalp C, Balkan M, Aydın C, Özgürtaş T, Tanyüksel M, Kırımlıoğlu V, Akoğlu M, Öner K, Pekcan M, Reply World. J. Surg. 2002

OTHER BROADCASTING ACTIVITIES

Chapter Author or Editor in Turkish Scientific Books or Textbooks (per book)

1. Pekcan M, Yaralar, Yara İyileşmesi Gülhane Askeri Tıp Akademisi Askeri Tıp Fakültesi: DERS NOTLARI (III Sınıf) KLİNİK BİLİMLERİNE GİRİŞ P:1996

2. Pekcan M, Peptik Ülser Komplikasyonları Gülhane Askeri Tıp Akademisi Askeri Tıp Fakültesi: DERS NOTLARI (III Sınıf) KLİNİK BİLİMLERİNE GİRİŞ P:1996

3. Pekcan M, Memenin Selim Hastalıkları Gülhane Askeri Tıp Akademisi Askeri Tıp Fakültesi: DERS NOTLARI (IV SINIF) Genel Cerrahi Çocuk Cerrahisi P:179-186, 1996

4. Pekcan M, Hipertiroidinin Cerrahi Tedavisi Gülhane Askeri Tıp Akademisi Askeri Tıp Fakültesi: DERS NOTLARI (IV SINIF) Genel Cerrahi Çocuk Cerrahisi P:187-190, 1996

5. Pekcan M, Pankreasin Adacık Hücreli Tümörleri Gülhane Askeri Tıp Akademisi Askeri Tıp Fakültesi: DERS NOTLARI (IV SINIF) Genel Cerrahi Çocuk Cerrahisi P:191-215, 1996

6. Pekcan M, Venöz Tromboembolizm Gülhane Askeri Tıp Akademisi Askeri Tıp Fakültesi: DERS NOTLARI (IV SINIF) Genel Cerrahi Çocuk Cerrahisi P:215-229, 1996

7. Pekcan M, Yara İyileşmesi, Yaralar ve Yara Bakımı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Askeri Tıp Fakültesi: DERS NOTLARI (IV SINIF) Genel Cerrahi Çocuk Cerrahisi P:171-178, 1996

8. Haznedaroğlu T, Özgüven, Pekcan M, Hastane İnfeksiyonları (EDİTÖR) Hastane İnfeksiyonları (GATA basımevi) (GATA İnfeksiyon Kontrol Komitesi Yayını- Kitap) Şubat 2001

9. Pekcan M, Güleç B, Cerrahi Girişim Yeri İnfeksiyonları Hastane İnfeksiyonları GATA Basımevi, GATA İnfeksiyon Kontrol Komitesi Yayını 2001 Sayfa 212–229

10. Özgüven V, Başustaoğlu A, Pekcan M, Antibiyotik Kullanımı İnfeksiyon Kontrol Komitesi Eğitim Serisi GATA Basımevi Ankara-2000

11. Pekcan M, Sıvı Elektrolit Replasmanı, Rehabilitasyon Hemşireliği Ed:Arpacıoğlu O, P:263-269, GATA Basımevi- 1999

12. Pekcan M, Pankreatit. GATA Basımevi –2001: Akut Pankreatitte Cerrahi Tedavi Sayfa 160-179

13. Pekcan M, Hastane İnfeksiyon Kontrol Komitesi Hastane İnfeksiyonları Eğitim Kursu Kitabı Antibiyotik Kontrol Komitesinin Kurulması, Sayfa:61-65 GATA Basımevi 2001

14. Pekcan M, (editör) Hastane Odalarında Temizlik ve Hijyen El Kitabı GATA Basımevi, GATA İnfeksiyon Kontrol Komitesi Yayını-Kitap 2003

Section Translation in the Field

1. Pekcan M, Özet Cerrahi-1: GATA Yayınları 10 GATA Basımevi, 1986 (chapter çeviri): Yaralar, Yara İyileşmesi ve Drenler Sayfa: 4-14

2. Pekcan M, Özet Cerrahi-1: GATA Yayınları 10 GATA Basımevi, 1986 (chapter çeviri): Cerrahi İnfeksiyonlar Sayfa: 72-87

3. Pekcan M, Özet Cerrahi-1: GATA Yayınları 10 GATA Basımevi, 1986 (chapter çeviri): Cerrahi Beslenme Sayfa: 88-99

4. Pekcan M, Özet Cerrahi-1: GATA Yayınları 10 GATA Basımevi, 1986 (chapter çeviri): Deri Sayfa: 158-174

5. Pekcan M, Guyton-Hall Tıbbi Fizyoloji. Nobel Tıp Kitabevleri, 1996 (chapter çeviri): Gastrointestinal Bozuklukların Fizyolojisi

6. Pekcan M, Pankreas Transplantasyonu. Güncel Cerrahi Tedavi. (Current Surgical Therapy) (chapter çeviri) Avrupa Tıp Kitapçılık -İstanbul 2002 Sayfa:531-536

OTHER SCIENTIFIC ACTIVITIES

Science and Service, Incentive awards and other TUBITAK awards given by international scientific organizations and TÜBİTAK or TÜBA Science Board

1. Yeşildağlar N, Demirbağ S, Öngörü Ö, Öztürk H, İde T, Pekcan M, The effects of tracheal occlusion versus dexamethasone on lung development in rabbit model of congenital diafragmatic hernia: A preliminary report, 7th Turkhish-Hellenic Scientific Meeting-İstanbul, April-2002 “SORANOS AWARDS” ÖDÜLÜ

Presidency or session chairmanship in events such as international symposiums and congresses held abroad

1. Eurosurgery 2000 kongresi, 20-24 Haziran 2000- İstanbul.

2. Congress of Balkan Military Medical Committee – ankara-2000, Bilimsel Komite Başkanı

Invited speaker at national congresses, seminars, symposiums and panels, or lecturer at workshops

1. Yoğun Bakım Hastalarında İnfeksiyon, Haydarpaşa Hastanesinin 150 Yıl Toplantısı-İstanbul, 1996

2. Diyabet (Pankreas Transplantasyonu), XII. Askeri Tıp Kongresi, 1996

3. Meme Kanserinde Tanı ve İzleme, XI. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi Turkish Journal Of Nuclear Medicine-Ankara, 1997

4. Pankreatit: Akut Pankreatitte Cerrahi Tedavi, 2001

Session Chair in National Symposiums and Congresses

1. Ulusal Cerrahi Kongresi 2000, İstanbul-2000

2. 1.Ulusal Deneysel Cerrahi Kongresi, 5-6 Ocak 2002, Ankara

3. 2.Ulusal Deneysel Cerrahi Kongresi, 2003, Ankara

3. Ulusal Cerrahi Kongresi 2002, Antalya

Science, Service and Incentive Awards given by National Organizations (excluding commercial organizations such as tool and pharmaceutical companies)

1. Ceyhan S, Özgüven V, Çavdaroğlu A, Başustaoğlu AC, Pekcan M, Yağcı A, Hazneci T, Haznedaroğlu T, GATA Eğitim Hastanesinde 1999,2000,2001 Yıllarındaki kontrolü zorunlu Antibiyotik Sarflarının Karşılaştırılması, Hastane İnfeksiyonları Kongresi 2002, 01.04.2002, KONGRE ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ

Editor and Editorial Board Membership and Article Consultancy of National Journals for Every Year

1. Gülhane Tıp Dergisi (Yayın Kurulu Üyesi-3 yıl)

2. Türkiye Klinikleri Cerrahi Dergisi (Bilimsel Danışman-2 yıl)

3. Ankara Cerrahi Derneği Dergisi (Bilimsel Danışman-3 yıl)

4. Trafik ve Acil Yardım Hastanesi Travma Dergisi (Bilimsel Danışman-2 yıl)

EDUCATION-TEACHING ACTIVITIES

1. Doktora veya Tıpta Uzmanlık Tez Yönetimi: (Mehmet Yıldız, Cengiz Kayahan, Gökhan Bilgin, Nuri Ulçay, Cenk Sezer, Necati Eroğlu, Mehmet Eryılmaz, Ali Harlak, Nuran Ülgey, Serap Gürek, Gıyasettin Başakıncı)

Testimonials

Medical Second Opinion (MSO) Form
Female
Male
✓ Valid